شعرخوانی: ایستاده در باد

بلدی روی آب برقصی؟ / بلدی فرشته‌ها را قلقلک بدهی؟ / بلدی نت‌های سونات شماره یک باخ را قورت بدهی؟ / بلدی زندگی کنی؟

شاعر: سارا محمدی اردهالی